Splošni pogoji poslovanja

Nepremičninska agencija FIDATA d.o.o. ( v nadaljevanju: nepremičninska agencija) v skladu s 15. členom Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. List RS 42/2003, z dne 09.05.2003) in 8. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. 47/2006, z dne 09.05.2006) določa splošne pogoje opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji poslovanja), kakor sledi:

1. člen

 • Splošni pogoji poslovanja določajo obseg dejavnosti nepremičninske agencije za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju in jih je nepremičninska agencija dolžna upoštevati pri svojem delu.
 • Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki je sklenjena med nepremičninsko agencijo in naročnikom.

2. člen

V splošnih pogojih se uporabljajo pojmi, ki imajo naslednji pomen:

 • Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko agencijo sklene pogodbo o posredovanju;
 • tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročnikom, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;
 • nepremičninska agencija je gospodarska družba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko agencijo opravlja posle posredovanja, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov.

3. člen

Nepremičninska agencija opravlja naslednje storitve posredovanja v prometu z nepremičninami:

 • z naročniki sklepa pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • od naročnikov prevzame vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičninah, preverja pravno stanje lastništva nepremičnin in morebitne pravice tretjih;
 • preverja dejansko stanje nepremičnin (ogledi nepremičnin);
 • seznani naročnike z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnin ter v zvezi s tem pogodbene stranke jasno in razumljivo opozori na morebitne ugotovljene napake;
 • seznani naročnike in tretje osebe s tržnimi razmerami, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodb, višino davčnih obveznosti in cenami notarskih storitev;
 • oglašuje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali v drugih medijih v obsegu, ki ga določi nepremičninska agencija;
 • organizira oglede nepremičnin;
 • vzpostavlja stike med naročniki in tretjimi osebami;
 • izstavlja razna potrdila in pisna obvestila ter krije stroške vseh vrst komuniciranja s strankami;
 • sodeluje pri pogajanjih med naročniki in tretjimi osebami za sklenitev posla;
 • organizira sestavo pogodb, potrebnih za sklenitev pravnega posla, katerega predmet so določene nepremičnine, s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika ali notarja;
 • opravlja druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja, na podlagi posebnega naročila naročnika.

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen do znižanja provizije, če je posrednik te storitve pripravljen opraviti.

4. člen

Storitve, ki niso vključene v provizijo:

 • V kolikor posrednik poleg posredovanja za naročnika po predhodnem dogovoru opravlja tudi druge storitve, se te storitve dogovorijo z aneksom k pogodbi in se zaračunajo po veljavnem ceniku.

5. člen

Odgovornost posrednika:

 • Nepremičninski posrednik je skladno z 844. Členom OZ (Ur.l. RS št. 83/2001) odgovoren za škodo, ki nastane po njegovi krivdi naročniku ali tretji osebi, med katerima je posredoval.

6. člen

Provizija:

 • Za posredovanje pri prodaji oziroma nakupu ima posrednik skladno s 5. členom ZNPosredovanju (Ur.l. RS št. 42/2003) pravico do provizije v višini 4% pogodbene vrednosti + DDV, za posredovanje pri najemu oziroma oddaji nepremičnine pa do provizije v višini dveh mesečnih najemnin + DDV, v vsakem primeru pa znaša najnižja provizija 400€ + DDV.
 • V kolikor je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.
 • Skladno z 847. členom OZ in 25. členom ZNPosredovanju pridobi pravico do provizije ob skelnitvi pogodbe oz. predpogodbe, pri sklenitvi katere je posredoval. Posrednik ima pravico do plačila provizije tudi, če se kasneje sklenjena pogodba razdre, vendar samo v primeru, da razdrtje ni nastalo po njegovi krivdi.
 • Naročnik je dolžan plačati provizijo tudi če je on sam ali njegovi družinski člani sklenejo pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je posrednik spravil v stik v času trajanja pogodbe o posredovanju oziroma tudi v šestih mesecih po njenem prenehanju.
 • V kolikor naročnik najde sam tretjo osebo s katero sklene pogodbo lahko po dogovoru z naročnikom nepremičninska agencija poskrbi za pripravo celotne prodajne pogodbe in pri tem lahko zaračuna največ 1% pogodbene vrednosti + DDV.

7. člen

Druga določila:

 • Naročnik je dolžan obvestiti nepremičninskega posrednika o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Če sam najde tretjo osebo s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja mora o tem nemudoma obvestiti posrednika.
 • Naročnik lahko prekliče pogodbo o posredovanju pri prodaji v kolikor ni v nasprotju z dobro vero in poslovnimi običaji, sicer je posredniku dolžan povrniti nastalo škodo.
 • V kolikor se naročnik neutemeljeno ne želi pogajati za sklenitev pogodbe z osebo, ki jo je našel nepremičninski posrednik in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je posredniku dolžan plačati polovico zneska, ki bi ga bil dolžan plačati v primeru sklenitve pogodbe.

8. člen

Ti splošni pogoji so sprejeti s strani nepremičninske agencije dne 1.8.2011 in se objavijo na vidnem in dostopnem mestu v poslovnih prostorih nepremičninske agencije.

FIDATA d.o.o.
Portorož, 01.08.2011